ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 191
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา สพป.สกลนคร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางอมรรัตน์ เชิงหอม โรงเรียนบ้านหาดแพง สพป.นครพนม เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวภทรมาศ ภะวะ โรงเรียนบ้านสำราญ สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญทอง
5 จ.ส.อ.ณรงค์ รัตนกุล โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญทอง
6 นายวงศกร ประกอบนันท์ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
7 นายประสงค์ เหลาฉลาด โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เหรียญทอง
8 นายวราธร บวรศักดิ์ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญเงิน

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ