ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 188
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายมงคลชัย รัตนอ่อน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.อุดรธานี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายทวี สอนคำเสน โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวณิชา เทียมสุวรรณ โรงเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางณัฐชยา พรหมสิงห์ โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญทอง
5 นายสันติภพ โชติขันธ์ โรงเรียนบ้านภูดิน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
6 นายบุญลือ เทียนศิริ โรงเรียนบ้านยายคำ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เหรียญทอง
7 นางสุจิตรา ผดุงโชค โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
8 สิบเอกเผด็จ ปานอีเม้ง โรงเรียนบ้านโพนไฮ สพป.มุกดาหาร เหรียญทอง
9 นายพีรบูรณ์ สุดตา โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
10 นายทรงชัย สุขแสนสุข โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เหรียญทอง
11 นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา โรงเรียนบ้านหนองสะโน สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญทอง
12 นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์ โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เหรียญทอง
13 นายศิริพงษ์ วงศ์สุทธิรัตน์ โรงเรียนบ้านกอกวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2 เหรียญทอง
14 นางรตนพร หลวงเมือง โรงเรียนบ้านบุตร สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เหรียญทอง
15 นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ โรงเรียนบ้านแพงสระพัง สพป.นครพนม เขต 2
16 นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
17 นายคำสิงห์ พิบูลภักดี โรงเรียนบ้านคำนาดี สพป.สกลนคร เขต 2

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ