ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกวิสรา ชื่นอุรา สพป.ยโสธร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี สพป.มหาสารคาม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายอุบล แก้วปิ่น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
5 นางวิลาวัลย์ จุดโต สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง
6 นางรมย์ชลี ปาระแก้ว สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญทอง
7 นางเกษมณี ประเสริฐ สพป.อุดรธานี เขต 4 เหรียญทอง
8 นางประภัสสร สิตวงษ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
9 นายวีระวัฒน์ ทรัพย์อุดม สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เหรียญทอง
10 นางสาวกนกมนตร นาจวง สพป.ขอนแก่น เขต 3
11 นางอรอุมา บวรศักดิ์ สพป.หนองคาย เขต 2
12 นางจินตนา คงสิม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
13 นายบุญเจริญ บุญเชิด สพป.สุรินทร์ เขต 3

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ