ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุภาวดี ศรีสุชาติ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา สพป.สกลนคร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางลำพูน ประริเตสังข์ โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวยุพดี ปรีดี โรงเรียนร่องคำ สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางยุภาพิน ทึนหาร โรงเรียนโนนรัง สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญทอง
5 นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญทอง
6 นายนฤพล จันทู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญทอง
7 นายอุดมวิทย์ สุระโคตร โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เหรียญทอง
8 นายสุรไกร ไกรศรีทุม โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) เหรียญทอง
9 นายปริญญา ศรีสมัย โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป.เลย เขต 2 เหรียญทอง
10 นางปัญจพร แสนภูวา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญทอง
11 นางปัญจรัศม์ แซ่ตัง โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง
12 นายพินันท์ มณีศรี โรงเรียนเมืองที สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง
13 นางนาศศนันท์ พรหมบุตร โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
14 นางจรสจันทร์ แสนณรงค์ โรงเรียนโป่งเชื่อกศึกษาสถาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
15 นางสุปราณีย์ เพ็งธรรม โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ