ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 137
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสกลรัตน์ สวัสดิ์มูล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม.เขต 23 (สกลนคร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางปาริชาติ เนตรทองหลาง โรงเรียนจักราชวิทยา สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวสุคนธ์ จารุสาร โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สพป.ยโสธร เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางเรณู ไพศาลพงศ์ โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ) เหรียญทอง
5 นางวิลาพร จักษุมา โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา สพป.มุกดาหาร เหรียญทอง
6 นางสาวนุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย์ โรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง
7 นางสาวทัศนีย์ภรณ์ รัตนอ่อน โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาวพัทธานันทิ์อร ยนต์ชัย โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญทอง
9 นางสาวอิสราภรณ์ ผิวขำ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญทอง
10 นายจำเนียร ใจนวน โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
11 นายทนงศักดิ์ ศาสนสุพินธ์ โรงเรียนไชยวานวิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญทอง
12 นางพัชรี ศิลแสน โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ