ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวธัญพร วาเสนัง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายธราดล บุญยาพงษ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.เขต 33 (สุรินทร์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายศรายุทธ นาคินชาติ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางศิริพร เนาวะเศษ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ) เหรียญทอง
5 นายอนุชา ไชยมุล โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญทอง
6 นางนวิยา พวงพี่ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เหรียญเงิน
7 นางณัฐกานต์ วันนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) เหรียญเงิน
8 นายเอกธนวัฒน์ รัตนะปัญญานันท์ โรงเรียนบึงพะไล สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) เหรียญเงิน
9 นางจันทร์ทิมา เชื้อดวงผุย โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญเงิน
10 นางณัฐณภา ต้นงาม โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
11 นางสาวจีรชญา ศรีชัย โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 5

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ