ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 126
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกันยา โพธารินทร์ โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป.อำนาจเจริญ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสุปราณี ชมศิริ โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางชวัลกร วิทยพานิช โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางบุญเลี้ยง ฉิมมาลี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง
5 นางยุพรินทร์ อึ้งพรหมบัณฑิต โรงเรียนบ้านหนองนำ้ใส สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางรชนก ส่องแสง โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) สพป.ยโสธร เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางขวัญจิรา โสภณ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา สพป.สกลนคร เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางสาวอัญชลี ทันที โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางพัชรียา สีจันทร์อด โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ