ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 125
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางเพ็ญประภา ศรีทอนสุทธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม สพป.อุดรธานี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสมบูรณ์ เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนบ้านนานวล สพป.สุรินทร์ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางผการัตน์ บุญแนบ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สพป.ยโสธร เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางบุญนาค ภูกิ่งหิน โรงเรียนบ้านโพน สพป.นครพนม เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวศศิพิมล พิกุลทอง โรงเรียนโคกมะลิวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
6 นางรัศมี ภูมิเพ็ง โรงเรียนร่มเกล้า 2 สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญทอง
7 นางปิยะรัตน์ ชาติกลาง โรงเรียนบ้านเมืองนาท สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญทอง
8 นางอัมพร แก้วมาตย์ โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญทอง
9 นางไพรวรรณ แกะมา โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เหรียญทอง
10 นางสาวจีรประภา ไชยเดช โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป.บึงกาฬ เหรียญทอง

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ