ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางปราณี พาโส โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป.หนองคาย เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวเพ็ญนภา วิมล โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางแหวนเพชร ทวีศักดิ์สมบูรณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฏร์นุกูล สพป.สกลนคร เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางรัศมี ประทุมมา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญทอง
5 นางราตรี ทิพโชติ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
6 นางบุษญา ภูลายยาว โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เหรียญทอง
7 นายสัมพันธ์ หอมขจร โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
8 นางสาววิไลวรรณ มณีเนตร โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
9 นางจิตรกัญญา คำวันดี โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป.อุดรธานี เขต 3
10 นางสาวภคินี ฐานะ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป.บึงกาฬ
11 นางวราภรณ์ คุณฝ่าย โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ