ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 111
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอาวุธ เคนแสนโคตร โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม.เขต 20 (อุดรธานี) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายประพันธ์ ขันโมลี โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางดวงพร ศรธงทอง โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสมชาติ สุขใส โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เหรียญทอง
5 นายองอาจ จูมสีมา โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญทอง
6 นายพิทักษ์ ตุ้มมี โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญทอง
7 นายวสันต์ ลาจันทึก โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญทอง
8 นายเทวิน ชินบุตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
9 นายสุขเกษม พาพินิจ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) เหรียญทอง
10 นายสุพล จอกทอง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) เหรียญทอง
11 นายอานนท์ อินทรพาพิชย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญทอง

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ