ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 110
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายเทพโกศล มูลไธสง โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายเทพรังสรรค์ ศรีนัครินทร์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม.เขต 23 (สกลนคร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายชัยนาจ ศิรินุมาศ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายวัฒนา พลอาษา โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เหรียญทอง
5 นางจารุวรรณ บุญโต โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญทอง
6 นายอรรถจิตร เกษน้อย โรงเรียนสหธาตุศึกษา สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญทอง
7 นายดาวหยาด ขันธ์เพชร โรงเรียนมัธยมบักดอง สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
8 นายจำนงค์ ศิลารินทร์ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญทอง

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ