ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสมนึก มุงคุณแสน โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป.อุดรธานี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายจารุ ทองประกอบ โรงเรียนบ้านบึงโน สพป.สกลนคร เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายโกแมน คัดทะจันทร์ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป.นครพนม เขต 2 เหรียญทอง
5 นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เหรียญทอง
6 นายสุกิจ กลางสุข โรงเรียนไพศาลพิทยาคม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
7 นายศักดา กมลคุรุสกุล โรงเรียนโพนสวางนาวิ้ววิทยา สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญทอง
8 นายอิทธิศักดิ์ กิ่งรัตนเศรษฐ์ โรงเรียนเมืองที สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง
9 นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เหรียญทอง
10 นายแสงทอง เรืองศิลป์ โรงเรียนบ้านสำโรง สพป.ขอนแก่น เขต 4 เหรียญทอง
11 นายภราดร เสนารัตน์ โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญทอง
12 นายสันติ คงวัฒนะ โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
13 นายวิเศษ อิ่มรักษา โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ สพป.บึงกาฬ

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ