ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 106
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายพิทยา นามบุญลือ โรงเรียนบ้านยางน้อย สพป.ยโสธร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางเรือนแก้ว โกษาแสง โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป.นครพนม เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางณัฐชยา พรหมสิงห์ โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม สพป.อุดรธานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายชวภณ พานเมือง โรงเรียนบ้านหนองโสมง สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญทอง
5 นายสุวิทย์ ครึกกระโทก โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน สพป.นครราชสีมา เขต 2 เหรียญทอง
6 นายประจักษ์ สระแก้ว โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
7 นายพิทักษ์ ทวีแสง โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญทอง
8 นายอภิชาติ ดีกุดตุ้ม โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
9 นางสาววิภา สายรัตน์ โรงเรียนโคกมะวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
10 นางปาริชาติ ไกยฝ่าย โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เหรียญทอง
11 นายนิยม บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองยูง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
12 นายปัญญา คนงาม โรงเรียนบ้านหนองตาล สพป.สกลนคร เขต 2 เหรียญทอง
13 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญทอง
14 นายสมตระกูล แช่มช้อย โรงเรียนบ้านสระตอง สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญทอง
15 นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ โรงเรียนบ้านหายโศก สพป.อุดรธานี เขต 4 เหรียญทอง
16 นายสุวิทย์ เพียรชนะ โรงเรียนบ้านาแกน้อย ฯ สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญทอง
17 นางประคอง ลัดกลาง โรงเรียนบ้านซาด สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญทอง
18 นางภาวิณี คงนุรัตน์ โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) สพป.สุรินทร์ เขต 1
19 นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
20 นายอวยชัย สุทธัง โรงเรียนบ้านป่าข่า สพป.อุบลราชธานี เขต 1
21 นายอาวุทธ์ ขันนะลา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) สพป.ขอนแก่น เขต 4

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ