ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพัฒนา คำผุย สพป.สุรินทร์ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางชนกนาถ วงษ์คำจันทร์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางวราภรณ์ มูลมณี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
5 นางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญทอง
6 นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญทอง
7 นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญทอง
8 นายกีรติ ชาดาเม็ก สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญทอง
9 นางศุภสิริ ขามช่วง สพป.มหาสารคาม เขต 2 เหรียญทอง
10 นางรำเพย ทินกระโทก สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญทอง
11 นางสาววริศรา เชิญชม สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญเงิน
12 นายสถิตย์ บุญพิคำ สพป.มหาสารคาม เขต 1 เหรียญเงิน
13 นายธีรพล สุรภักดิ์ สพป.อุดรธานี เขต 4 เหรียญเงิน
14 นายบัญชา สุวรรณโท สพป.ยโสธร เขต 1
15 นางเอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา สพป.อุดรธานี เขต 1
16 นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล สพป.ชัยภูมิ เขต 2
17 นางชาลินี ศิลปศาสตร์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
18 นายวีระวัฒน์ ทรัพย์อุดม สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ