รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๖ - ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ 077
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางนันทวรรณ์ สมทรงแป้น โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม)
2 นายก้าวพารักษ ชาวส้าน โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
3 นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน โรงเรียนบ้านลานเอื้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1
4 นางกชพร เปียมาลย์ โรงเรียนบ้านโกรกลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 2
5 นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1
6 นายสมนึก พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1
7 นางสุธารี แสงกล้า โรงเรียนบ้านดงกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................