รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๖ - ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 048
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายกฤษกรณ์ วงศ์สิทธิพิศาล   โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นางสาวศุทธินี สุขอยู่ โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1
3 นางสาวสุดใจ อัมพวา โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2
4 นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 2
5 นายสุรพล พลนาคู โรงเรียนบ้านนาคู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
6 นางมนัส แสงขัน โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2
7 นายไพโรจน์ แก้วเกื้อ โรงเรียนวัดพิกุลทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1
8 นายอับดุลเราะมาน ขาวแท้ โรงเรียนบ้านแหร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 3
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................