รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๖ - ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 047
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางปริญญา เรือนเงิน โรงเรียนบ้านอำเภอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
2 นางนวพร สุขมะโน โรงเรียนวัดเสาธงเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1
3 นางสาวจิรวดี นาคนคร โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1
4 นางสาวรัชดาพร คำมา โรงเรียนสะพานที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1
5 นางอาทิตยาพร หมั่นการ โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 1
6 นางสาวณภัค ปรียานนท์ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3
7 นางนันทิยา หงษ์จุมพล โรงเรียนร่มเกล้า 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3
8 นางไอลดา คิตาสาวา โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ
9 นางวนิดา อินทรัตน์ โรงเรียนบ้านควนเนียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................