รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๖ - ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 044
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางพัฒน์รวี ฉัตรศรีทองกุล โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นางลาวรรณ สกุลกรุณาอารีย์ อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1
3 นายสมคิด สอนรอด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1
4 นางปรานอม ปทุมวิง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1
5 นางสาวชลธิชา นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 1
6 นางสาวปิยะมาศ ยินดีสุข โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
7 นางละเอียด ปู่หลุ่น โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1
8 นายอัศเรศร รีรมย์ โรงเรียนบ้านนาแอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1
9 นางสุวรรณี เพ็ชรจำรัส โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................