รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๖ - ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 042
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายลิขิต สุเมธานุสรณ์ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2
2 นายฌัญชกร ปีมะแม โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2
3 นางทิพวรรณ ช้างต่อ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง
4 นางนันทนา คำเขียว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1
5 นางทิพวัลย์ วงค์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1
6 นายปัญญา อินทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 1
7 นางสมฤดี คะโยธา โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
8 นางสุภิญญา กัญญาสาย โรงเรียนบ้านหนองม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3
9 นางอังคณา แก้วไชย โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3
10 นายนรากร มีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1
11 นางสุวิมล พิชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2
12 นางเพลินพิศ พรหมปลอด โรงเรียนวัดฝาละมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................