รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๖ - ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 041
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางพนมรัตน์ เจริญศักดิ์ โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1
2 นางสมพร ทองหล่อ โรงเรียนวัดท่ากง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 2
3 นางสาววิริยา แสงมณี โรงเรียนบ้านมอเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 2
4 นางทัศนีย์ จันทโคตร โรงเรียนบ้านน้ำยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
5 นางบัวเพชร สัญญาเขื่อน โรงเรียนบ้านทุ่งขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2
6 นางพัชนิดา ผิวสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
7 นางสาวกรรณิการ์ ติสันเทียะ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5
8 นางนภาพร วงศ์อุดมศิลป์ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
9 นางรัศมิกา สินธุระหัส โรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
10 นางสกุณา นองมณี โรงเรียนอนุบาลละงู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สตูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................