รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๖ - ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ 040
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสาวชฏาภรณ์ ป้อมสกุล โรงเรียนบ้านท่าแย้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นายพัฒนา พวงมาลี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3
3 นางสุภาพร ไชยแก้วเมร์ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1
4 นางสาวสุภาณี รัตนสุวรรณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2
5 นางปาริฉัตร ฤทธิ์นรา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 1
6 นางศรัญญาภรณ์ เฝ้าทรัพย์ โรงเรียนบ้านดอนขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5
7 นางสาวประภานิช เพียรไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
8 นางอรุณรัตน์ จุฑาจันทร์ โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
9 นางวิลาวรรณ แก่นจันทร์ โรงเรียนวัดโคกเหรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................