รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๖ - ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ 027
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายมณเฑียร ภู่ศรีพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4
2 นายเกษมสันต์ มีจันทร์ โรงเรียนวัดจินดาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
3 นายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองดุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5
4 นายไพบูลย์ ตักกศิลาพันธุ์ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3
5 นายบุญประเสริฐ ไชยศิริ โรงเรียนยางโกนวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................