รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๖ - ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 026
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม โรงเรียนบ้านอำเภอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
2 นางโสภา มีจันทร์ โรงเรียนบ้านดงเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
3 นางรุณี ห่อทอง โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
4 นางดลนภา ท้วมยัง โรงเรียนสะพานที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1
5 นายสาทิต วารีย์ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1
6 นางสาวอภิญญา สุรินราช โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................