รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๖ - ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 025
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายสุรพล พละศักดิ์ โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นายสมยศ นาคพัฒน์ โรงเรียนบ้านพุพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4
3 นางสาวกมลมาลย์ ชาวเนื้อดี โรงเรียนวัดท่ากง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 2
4 นายกรช โพธิสม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7
5 นายแมนศักดิ์ แถมวัน โรงเรียนบ้านจะเนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4
6 นาง อินทิรา พอใจ โรงเรียนบ้านจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
7 นายจรูญศักดิ์ โรจน์จิรนนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1
8 นางโสภิต ฉิมพลีปักษ์ โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 1
9 นายวันชัย หวังสวาสดิ์ โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................