รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๖ - ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 024
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางพิณทิพย์ จงศักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองสามพราน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นางสาวสวรรค์ สมสาย โรงเรียนบ้านคลอง1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก
3 นายสถาพร กรีธาธร โรงเรียนวัดโพธิศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1
4 นางสาวพรทิพย์ พุจารย์ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3
5 นางสาวอุดม ประเสริฐ โรงเรียนบ้านม่วงงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3
6 นางณัฐชยา พรหมสิงห์ โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
7 นางเสาวณี ขำอ้วม โรงเรียนบ้านหาดหงส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1
8 นางอมราพร ทองสุข โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1
9 นายวรวิช ศรีระสันต์ โรงเรียนวัดเลียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................