รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๖ - ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สรุปกิจกรรม บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ 022
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
2 นางอารีวรรณ ประสาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1
3 นางจอมขวัญ วิอุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 1
4 นางเยาวลักษณ์ ทวีทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2
5 ดร.วัชราภรณ์ ทีสุกะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2
6 นางทิพย์สุคนธ์ สอนพลทัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1
7 นายถนอม นิตย์วิมล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................