รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๖ - ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สรุปกิจกรรม ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ 020
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4
2 นางสมลักษณ์ รู้แผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1
3 นางพิมพา ตามี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1
4 นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4
5 นางสุทิศา เลาธนไพบูลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1
6 นางกาญจนา วิเศษรินทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1
7 นายณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1
8 นางรัดดา วิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
9 นางรัตนาภรณ์ ทันตกาญจนาพันธ์ุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 2
10 นางชลธิชา ปล้องบรรจง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................