รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ ๒๖ - ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สรุปกิจกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ 016
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
2 นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1
3 นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1
4 นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 3
5 นางณันศภรณ์ นิลอรุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................