การส่งเอกสารผลงานระดับชาติ
  ตัวแทนระดับภาค (ทุกภาค) ที่ได้เป็นตัวแทนไปประกวดระดับชาติ ในแต่ละด้าน  
ให้ส่งเอกสารผลงาน จำนวน ๓ เล่ม ได้ที่ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  

ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ (โดยยึดถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09:27 น.