การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559
- ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน สังกัด สพป. 
ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

- ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน สังกัด สพม. 
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

ภาคใต้ วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2559
- สถานที่จัดยังไม่กำหนด

ภาคเหนือ วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2559
- ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน สังกัด สพป.
ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) และโรงเรียนบ้านปงสนุก

- ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน สังกัด สพม. 
ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2559
- สถานที่จัดยังไม่กำหนด

***โปรดติดตามความเคลื่อนไหวการประกวดฯ ระดับภาค ผ่านทางเว็บไซต์การประกวดแต่ละภาคครับ
วันพฤหัสบดี ที่ 06 ตุลาคม 2559 เวลา 11:22 น.