สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ตาก เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดลำปาง
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายสุทัศน์ ศรีดาเดช สพป.ตาก เขต 2
2 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายพงศกรณ์ ทองคำ สพป.ตาก เขต 2
3 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน สพป.ตาก เขต 2
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางรุณี ห่อทอง โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สพป.ตาก เขต 2
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ นายการุณ อุดมกิจศักดิ์ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สพป.ตาก เขต 2
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวกาญจนา เหล่ามา โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ สพป.ตาก เขต 2
7 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล สพป.ตาก เขต 2
8 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวสายสุนีย์ แสงด้วง สพป.ตาก เขต 2
9 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวสุวิมล ใจโปร่ง สพป.ตาก เขต 2
10 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายศตายุ วาดพิมาย สพป.ตาก เขต 2
11 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางกชกร ยอดเมือง โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ สพป.ตาก เขต 2
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ นางสาวศุวรี ทองประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สพป.ตาก เขต 2
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางผกาจิตร โคตรทา โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน สพป.ตาก เขต 2
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายอดุลย์ เทศสาย โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สพป.ตาก เขต 2
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวศรัณยา จันทรางกูล โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ สพป.ตาก เขต 2
16 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายอโณทัย ไทยวรรณศรี สพป.ตาก เขต 2
17 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวโสภา สุขวิทยาภรณ์ สพป.ตาก เขต 2
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวจอมขวัญ ใจยอด โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ สพป.ตาก เขต 2
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางธนพร กองคำ โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ สพป.ตาก เขต 2
20 ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เข้าร่วมประกวด นางสาววลัญชา กรัณยพัฒนพงศ์ สพป.ตาก เขต 2