สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครราชสีมา เขต 7

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายกรช โพธิสม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 สพป.นครราชสีมา เขต 7
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสมทรัพย์ เลิศนา โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป.นครราชสีมา เขต 7
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางประคอง ลัดกลาง โรงเรียนบ้านซาด สพป.นครราชสีมา เขต 7
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางยุภาพิน ทึนหาร โรงเรียนโนนรัง สพป.นครราชสีมา เขต 7
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางเกษกนก สีระสูงเนิน โรงเรียนชุมชนประทาย สพป.นครราชสีมา เขต 7