สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครราชสีมา เขต 6

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ โรงเรียนบ้านโคกสี สพป.นครราชสีมา เขต 6
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายบรรจบ บุษย์ศรี โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต 6
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายประจวบ ผดุงโชค โรงเรียนบ้านโคกสี สพป.นครราชสีมา เขต 6
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสุจิตรา ผดุงโชค โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 6
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายชาตรี แนบกลาง โรงเรียนห้วยไหวัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 6