สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครราชสีมา เขต 5

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป.นครราชสีมา เขต 5
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางศรัญญาภรณ์ เฝ้าทรัพย์ โรงเรียนบ้านดอนขวาง สพป.นครราชสีมา เขต 5
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวกรรณิการ์ ติสันเทียะ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี สพป.นครราชสีมา เขต 5
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายสาคร เงื่อนกลาง โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง สพป.นครราชสีมา เขต 5
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสมตระกูล แช่มช้อย โรงเรียนบ้านสระตอง สพป.นครราชสีมา เขต 5
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางนิตยา เกิดคล้าย โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวเพ็ญนภา วิมล โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวอัจฉราวรรณ จันทศร โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางปิยะรัตน์ ชาติกลาง โรงเรียนบ้านเมืองนาท สพป.นครราชสีมา เขต 5
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายชาญชัย สวามิชัย โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง สพป.นครราชสีมา เขต 5
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายอัศวิน ศรีใส โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง สพป.นครราชสีมา เขต 5
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ นางสาวจีรชญา ศรีชัย โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 5
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ นายฉัตรภูมิ ช่างบุ โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ นายชวิน โกฎสันเทียะ โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 5
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายสมพร ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวมณีรัตน์ กวดขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวนันทิยา วรจิตตานันท์ โรงเรียนบ้านเมืองนาท สพป.นครราชสีมา เขต 5
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวเกวลิน ปลั่งกลาง โรงเรียนบ้านบุเขว้า สพป.นครราชสีมา เขต 5
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางรัตนา จงคูณกลาง โรงเรียนบ้านเมืองนาท สพป.นครราชสีมา เขต 5
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวโสภา พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวนภาพร ช่างทำ โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายสมชาติ ไทยปราณีต โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายอนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5