สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครพนม เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ นางพิสมัย ราชชมภู สพป.นครพนม เขต 2
2 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางวัชราภรณ์ ทีสุกะ สพป.นครพนม เขต 2
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ นางพิไลลักษณ์ แก้วก่า โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.นครพนม เขต 2
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางจารุวรรณ กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ นางสาวศุภผล ไชยพันธุ์ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป.นครพนม เขต 2
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางเรือนแก้ว โกษาแสง โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป.นครพนม เขต 2
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายโกแมน คัดทะจันทร์ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป.นครพนม เขต 2
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ นางสายสุดา สุขวิพัฒน์ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 2
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางบุญนาค ภูกิ่งหิน โรงเรียนบ้านโพน สพป.นครพนม เขต 2
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ นายวิทยา ลิ้มวงศ์ทอง โรงเรียนบ้านรามราช สพป.นครพนม เขต 2
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ ว่าที่พันตรีจำเริญ นครไทย โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.นครพนม เขต 2
12 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ โรงเรียนบ้านแพงสระพัง สพป.นครพนม เขต 2
13 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางอมรรัตน์ เชิงหอม โรงเรียนบ้านหาดแพง สพป.นครพนม เขต 2
14 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางสาววรรณธิดา วงศ์สาจันทร์ โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป.นครพนม เขต 2
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางรุ่งนภา อัมรัตน์ โรงเรียนบ้านแพงสระพัง สพป.นครพนม เขต 2
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางวิไลพร อุ่นอกพันธ์ุ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 2
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางสาวนนทพร พิลาวุฒิ โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.นครพนม เขต 2
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางศริญญา พันธุ์เวียง โรงเรียนบ้านน้อยทวย สพป.นครพนม เขต 2
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางเกศรา อุดมเดชาเวทย์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางรุ่งเรือง ราชมณี โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป.นครพนม เขต 2