สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสุภิญญา กัญญาสาย โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวณภัค ปรียานนท์ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางไพรวรรณ แกะมา โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายพีระพงษ์ วงศ์ศรีจันทร์ โรงเรียนซับมงคลวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์ โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 3