สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 33 (สุรินทร์)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ โรงเรียนแตลศิริวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายไพชยนต์ จันทเขต โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
3 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายอนุวัตร เหมือนคิด โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
4 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายชวลิตร วรรณดี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวสุวรรณี เสาร์ทอง โรงเรียนสิรินธร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางขวัญจิรา วงแหวน โรงเรียนสิรินธร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางพรนภัส สถานพงษ์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายสุพรรณ ก้านอินทร์ โรงเรียนสิรินธร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายฐิตินันท์ ธนปฐมพงษ์ โรงเรียนสิรินธร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
11 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางจารุวรรณ บุญโต โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
12 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
13 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางณัฐกฤตา ธรรมธุระ โรงเรียนตานีวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
14 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสุพิชฌาย์ เทศทอง โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายธราดล บุญยาพงษ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายภากรณ์ นามสวัสดิ์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวนิฤมณ มั่นยืน โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายศราวุฒิ สนใจ โรงเรียนสิรินธร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายสัมฤทธิ์ เสาทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวพรณภัส บุญแก้ว โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
22 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางอุดมพร สิงห์ชัย โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
23 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายสมศักดิ์ บุญโต โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
24 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวพนมพร แก้วใส โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสุภาพร โชติกาญจนวัฒน์ โรงเรียนสิรินธร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายเก่งกานต์ แก่นดี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางอำพา ปรากฎชื่อ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายสายชล ศรีวิเศษ โรงเรียนสิรินธร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
29 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายภูษิต ผาสุก โรงเรียนแตลศิริวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)