สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางนิรมล ทิพชัย โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ นางพัชรี ศิลแสน โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
3 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายวัฒนา พลอาษา โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสมชาติ สุขใส โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางนวิยา พวงพี่ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ นางพัชรี ศิลแสน โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสุขุมาลย์ อนุเวช โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายบัญชา วงค์เสนา โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด)