สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ โรงเรียนโนนราษีวิทยา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
2 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
4 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายอุทิน นิติกานต์การุณ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
5 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางนวพรรดิ์ นามพุทธา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายสำอางค์ จันทนนตรี โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุล โรงเรียนนาดูนประชาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
8 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางปราณี รัตนธรรม โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
9 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายนิคม วิทาโน โรงเรียนผดุงนารี สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวปริฉัตร เที่ยงดี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวอาภาภรณ์ สอนทะเดช โรงเรียนบรบือ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางประสพพร อันบุรี โรงเรียนผดุงนารี สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ นายสุคนธร คำสีหา โรงเรียนมิตรภาพ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวปุณญะนุช ไชยมูล โรงเรียนมิตรภาพ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสุชาวดี พรหมทา โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ นางประนอม ศรีสารคาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวยุวดี อุทาทิพย์ โรงเรียนยางวิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสิริพร ภูหัวดอน โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางบุปผา ชนะบุญ โรงเรียนมิตรภาพ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายอุดร นามษร โรงเรียนผดุงนารี สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวนงนุช ปัญญาศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายธงชัย จันทร์ปัญญา โรงเรียนบรบือ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางราษี สืบโมรา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง ว่าที่ร้อยโทวัฒนสาร ปานเพชร โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางจิราภรณ์ ศรีบุรี โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางกาญจนา ปานเพชร โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางดาวใจ ศรีสองเมือง โรงเรียนบรบือ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายวิฑูรย์ สืบโมรา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
29 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสุภาวดี พันธ์แซง โรงเรียนมิตรภาพ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
30 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางปิยนาฎ มาคิน โรงเรียนผดุงนารี สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
31 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนประชาพัฒนา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
32 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
33 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
34 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ นางเบญจมาศ ฦาชา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
35 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ นางวราลักษณ์ บุษบง สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
36 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางเอมอร จันทนนตรี สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
37 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายเทพโกศล มูลไธสง โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
38 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายประพันธ์ ขันโมลี โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
39 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
40 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายคุณากร ศรีธรณ์ โรงเรียนยางวิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
41 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายศิริเขต เดชหามาตย์ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
42 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางนิตยปภา จันทปัสสา โรงเรียนวาปีปทุม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
43 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวธัญพร วาเสนัง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
44 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางอรุโณทัย ปะเสทะกัง โรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
45 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวนุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย์ โรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
46 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางแพรทอง ผาสุขเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
47 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวเพียงแข ภานุพงศ์วรธกา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
48 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวนวลมณี อ้วนละมัย โรงเรียนบรบือ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
49 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
50 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางปัญจรัศม์ แซ่ตัง โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
51 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางลำใย นามวิชา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
52 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายฤทธิชัย เสนาพรหม โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
53 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางจิตตรา พิกุลทอง โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
54 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสำลี บุญสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
55 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางอารีวรรณ ธาตุดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
56 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางกรรณกร รัตนมนตรี โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
57 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายเสกสิทธิ์ สังฆะมณี โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
58 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสมทรง ลาหนองแคน โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
59 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาววรารัตน์ อนุสัตย์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
60 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายนิวัฒน์ สารบุญ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
61 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายสุริยา ทวะชารี โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
62 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายทองใบ ปะวะเส โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
63 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง ว่าที่ร้อยโทวัฒนสาร ปานเพชร โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
64 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนยางวิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
65 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
66 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
67 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางบุญชู โคตรบรรเทา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
68 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางวราภรณ์ คชโคตร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
69 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายเอกลักษณ์ บุญท้าว โรงเรียนโพนงามวิทยานุกูล สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
70 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายสมทรัพย์ ภูโสดา โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
71 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายนิพนธ์ ยศดา โรงเรียนบรบือ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
72 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายธนัฐ มาตชรา โรงเรียนมหาชัยพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
73 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายโชคชัย แสงสว่าง โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
74 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายอดิศักดิ์ นนทะสี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
75 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางดวงแข ภูแล่นกี่ โรงเรียนยางวิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
76 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล โรงเรียนบรบือ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
77 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางรัชนี เปาะศิริ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
78 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางสาวปรียาภรณ์ ยอดแก้ว โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
79 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายนรินทร์ เกษสว่าง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
80 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางศุภวรรณ บัวบุญ ลิ้มมั่น โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
81 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
82 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวภาริณี สุวรรณศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
83 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางชุลีพร พินิจพล โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
84 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวมนัสวี โนนหนองคู โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
85 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวอทิตา ดวงดีทิพย์ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
86 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายจักรกฤษณ์ นามภักดี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
87 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
88 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายนนท์ธิวัฒน์ ปัตถาทุม โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
89 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางวรรณภา หนูวรรณะ โรงเรียนกันทรวิชัย สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
90 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายชัยพฤกษ์ ศรีนาคา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
91 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวรุ่งฤทัย ไมตรีก้านตรง โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
92 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางมนทกานต์ คำยา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
93 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางพรรณงาม จันอ่อน โรงเรียนมิตรภาพ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
94 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชนะเลิศเหรียญทอง นายสุคนธ์ ประทุม โรงเรียนมิตรภาพ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)