สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ นายสวาสดิ์ สมประสงค์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายสุริศักดิ์ ไชยวงศา โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางอังคณา เมตุลา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายอุดร ไชยโคตร โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายศิลปกรณ์ จันทไชย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางเพ็ญนภา บำรุงสุข โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางพิจิตรา วิชะนา โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
8 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
9 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ นายศรายุทธ วังคะฮาต สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
10 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายชัยนาจ ศิรินุมาศ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
11 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายพิเชษฐ์ ใจเที่ยง โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
12 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายวรายุทธ ชาเรืองเดช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางจันทร์ทิมา เชื้อดวงผุย โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวอิสราภรณ์ ผิวขำ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางวราจิตร ผิวผ่อง โรงเรียนธาตุพนม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสายยล แสนรังค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางมณีรัตน์ กายราช โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
18 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
19 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายนิยม ไผ่โสภา โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
20 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายประจักร์ เข็มใคร โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางพรรณนิภา เชื้อสิงห์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางทศพร โคกมะณี โรงเรียนธาตุพนม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางรัตนา คำเพชรดี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางกรรณิการ์ ไผ่โสภา โรงเรียนธาตุพนม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางระพีพร พลเหี้ยมหาญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสุวรรณา ธานี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวปุณยาพร ผิวขำ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)