สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 20 (อุดรธานี)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวเกศรา น้องคนึง โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายศิริโชค ไชยทักษิณ โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวศิริลักษณ์ แก้วมณี โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายทักษิณ เกษต้น โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายสมมาตร คำเพิ่มพูล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายจำนง ศิลารินทร์ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายอาวุธ เคนแสนโคตร โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
8 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายธวัช บรรเลงรมย์ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
9 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางอภิสรา ซินเม โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
10 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวศุภกานต์ นาสมฝัน โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายทนงศักดิ์ ศาสนสุพินธ์ โรงเรียนไชยวานวิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางทัศนีย์ ปลัดศรีช่วย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายนฤพล จันทู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางจันทร์เพ็ญ พรมวัง โรงเรียนไชยวานวิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายอาวุธ กัตตะโร โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
16 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
17 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวกุลสมบัติ หินซุย โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายวุฒิศักดิ์ มานะศรี โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางอภิญญา ดิเรกศรี โรงเรียนไชยวานวิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางอภิชญา ยะไวทย์ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวสุภาพร พงษ์เมธา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายยุทธพงษ์ สุทธิรักษ์ โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางทภภาภร เวียงคำ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายไพฑูรย์ ศรีสุขา โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายวรวิทย์ หงษาพุทธ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม.เขต 20 (อุดรธานี)