สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.บึงกาฬ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ นางวิกรกิจ ฉิมทับ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป.บึงกาฬ
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางปราจิตร คำธะณี โรงเรียนบ้านชุมภูทอง สพป.บึงกาฬ
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางไอลดา คิตาสาวา โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ สพป.บึงกาฬ
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ นายวิเศษ อิ่มรักษา โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ สพป.บึงกาฬ
5 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาววิภาลินี ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป.บึงกาฬ
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ นางนิภาพร สมงาม โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป.บึงกาฬ
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ นางสาวภคินี ฐานะ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป.บึงกาฬ
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ นางดุษฎี นุสนธ์ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป.บึงกาฬ
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวจีรประภา ไชยเดช โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป.บึงกาฬ
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางจันทร์เพ็ญ แสนชัย โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป.บึงกาฬ
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ นางชลิศรา ติมินทระ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป.บึงกาฬ
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวรัตติยา แถมศิริ โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน สพป.บึงกาฬ
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางชฎา นามโคตร โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพฯ ๒๙) สพป.บึงกาฬ
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวเดือนฉาย ดลไพร โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สพป.บึงกาฬ
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายพูนสิทธิ์ บุตรเสน โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน สพป.บึงกาฬ
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางวนิดา พานโคกสูง โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง สพป.บึงกาฬ
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน จ.ส.ท.สมบูรณ์ โล่ห์คำ โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ สพป.บึงกาฬ
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวนัชชา โสพุฒอ่อน โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป.บึงกาฬ
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวมาลี ภักดีเจริญ โรงเรียนบ้านสามหนอง สพป.บึงกาฬ