สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ นางสาวสุดาวรรณ์ นาคำมูล โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) สพป.อุบลราชธานี เขต 1
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ นางสาวชาลีมาศ หาระบุตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป.อุบลราชธานี เขต 1
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายสัมฤทธิ์ บุญเฉลียว โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต 1
4 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ นางชาลินี ศิลปศาสตร์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ นายอวยชัย สุทธัง โรงเรียนบ้านป่าข่า สพป.อุบลราชธานี เขต 1
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางนารอน ทับสกุล โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป.อุบลราชธานี เขต 1
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางชวัลกร วิทยพานิช โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป.อุบลราชธานี เขต 1
8 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางรตนพร หลวงเมือง โรงเรียนบ้านบุตร สพป.อุบลราชธานี เขต 1
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางวลีรัตน์ อาทิเวช โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต 1