สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายสนิท หาญเชิงชัย โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางละเอียด ปู่หลุ่น โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางปาริชาติ ไกยฝ่าย โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ นางวราภรณ์ คุณฝ่าย โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ นางพัชรียา สีจันทร์อด โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางทิพยาภรณ์ สายคำภา โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ นางสาวเยาวลักษณ์ บริวงศ์ โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
9 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวสมถวิล บุญประคม โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1