สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.หนองคาย เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางดวงแข พรมภักดี โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป.หนองคาย เขต 2
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางปิยนันท์ คำพูล โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป.หนองคาย เขต 2
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางมนัส แสงขัน โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป.หนองคาย เขต 2
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสุดถวิล ปัดถาทุม โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป.หนองคาย เขต 2
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายวิทยา นาศฤงคาร โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป.หนองคาย เขต 2
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางพรพิมล แก้วมงคล โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป.หนองคาย เขต 2
7 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางรำเพย ทินกระโทก สพป.หนองคาย เขต 2
8 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายสุระศักดิ์ เพียสุระ โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา สพป.หนองคาย เขต 2
9 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ นายพิทยา บริจาค โรงเรียนบ้านวัดหลวง สพป.หนองคาย เขต 2
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางปราณี พาโส โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป.หนองคาย เขต 2
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป.หนองคาย เขต 2
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางจุฬาภรณ์ จันชารี โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป.หนองคาย เขต 2
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายวัสพล พัดเปี้ยมา โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป.หนองคาย เขต 2
14 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางอรอุมา บวรศักดิ์ สพป.หนองคาย เขต 2
15 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายพัชระ งามชัด โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง สพป.หนองคาย เขต 2
16 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายวราธร บวรศักดิ์ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป.หนองคาย เขต 2
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางณัฎฐิกุล พิมพ์นนท์ โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป.หนองคาย เขต 2
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวเสาวนีย์ สุวรรณรอด โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป.หนองคาย เขต 2
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางรินทร์ลภัส ตั้งสมบัติสันติ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป.หนองคาย เขต 2
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายไพบูลย์ โสภากุล โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป.หนองคาย เขต 2
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์ โรงเรียนบ้านแบง สพป.หนองคาย เขต 2
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางพรเพชร เพียสุระ โรงเรียนบ้านผือ สพป.หนองคาย เขต 2