สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายแมนศักดิ์ แถมวัน โรงเรียนบ้านจะเนียว สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
2 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนบ้านตาหมื่น สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางประยงค์ ร่วมจิตร โรงเรียนบ้านดอนข่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
4 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านปุนวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายทวี สอนคำเสน โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
6 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสุกัญญา จำปาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางลำเพย ไชยสาร โรงเรียนบ้านอาราง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4