สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวประภานิช เพียรไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางศรัณยา อินทรทัศน์ โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางศรี อินสุระ โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3