สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ขอนแก่น เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวนิตยา เทพาขันธ์ โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางบัวทอง ทองรักษ์ โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป.ขอนแก่น เขต 2
3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง สพป.ขอนแก่น เขต 2
4 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางอัมพร แก้วมาตย์ โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน สพป.ขอนแก่น เขต 2
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางยุพรินทร์ อึ้งพรหมบัณฑิต โรงเรียนบ้านหนองนำ้ใส สพป.ขอนแก่น เขต 2
7 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายสามารถ เหล่าคนค้า โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 2