สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ขอนแก่น เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายคำมี ลุงนาม โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายศุภชัย มโนชัย โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 1
3 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ สพป.ขอนแก่น เขต 1
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 1
5 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวกรรณิการ์ เกศคำขวา โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 1