สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.มุกดาหาร

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางชุลีกรณ์ รุ้งไธสง โรงเรียนบ้านคำไหล สพป.มุกดาหาร
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวปภาวริน จารุมี โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป.มุกดาหาร
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางฐิดาภา จันปุ่ม โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป.มุกดาหาร
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางหยาดทิพย์ ซีซอง โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป.มุกดาหาร
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางวิลาพร จักษุมา โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา สพป.มุกดาหาร
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวพิชยา ถาบุตร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.มุกดาหาร
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางขนิตา จันปุ่ม โรงเรียนโรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา สพป.มุกดาหาร
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางนิญนัญส์ บุฑษาจันดาวัลย์ โรงเรียนสยามกลการ 4 สพป.มุกดาหาร
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายเชิดชัย การสำเนียง โรงเรียนมุกดาลัย สพป.มุกดาหาร
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายบุญรับ สิทธิรัตน์ โรงเรียนมุกดาลัย สพป.มุกดาหาร
12 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง สิบเอกเผด็จ ปานอีเม้ง โรงเรียนบ้านโพนไฮ สพป.มุกดาหาร
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวดรุณี เชื้อดี โรงเรียนบ้านนาป่ง สพป.มุกดาหาร
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางเนาวรัตน์ พิมเภา โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.มุกดาหาร
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางพัชรีย์ มัธยม โรงเรียนบ้านนาทาม สพป.มุกดาหาร
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นายกฤตย์ พันธุโพธิ์ โรงเรียนบ้านนาทาม สพป.มุกดาหาร